Gyülekezetünk keresztségről szóló tanítása

1. Mi a keresztség lényege?

 • A keresztség alapja az Örökkévaló Isten irántunk való szeretete. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3, 16)
 • A keresztség egyszerűen fogalmazva: Szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget. Ebben Krisztus Urunk parancsa válik valóra, hiszen mennybemenetele előtt ezt mondta a tanítványoknak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28: 18-20)
 • Hirdeti Krisztus ránk is érvényes áldozatát és kegyelmét: “Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16,16)
 • Jézus Krisztus közösségébe von; (Róma 6) Ez a közösség a Jézus Krisztussal való új életben járás közössége. Leszámolok régi életemmel, és Vele újat kezdek. “Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; (Galata 2, 20) A keresztvíz alá kerülésünk ezt ábrázolja ki.
 • Betagol az Egyházba; “Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Galata 3,27-28)
 • Elkötelez a Szentháromság Isten mellett; Mostantól kezdve Isten népének tagjaként, Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. Egész életem új tartalmat nyert: “Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.- (2Kor 5, 17)

2. Miért keresztelünk?

A mi Urunk Jézus parancsolata szerint keresztelünk, aki ezt mondta tanítványainak: “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! ” ( Máté 28, 18-20)

 • Az egyház egyik sákramentuma (= szentsége) a keresztség.
 • A sákramentum hűségesküt jelentett eredetileg.
 • Egy cselekményt három dolog tesz sákramentummá:

1. Először is, hogy Jézus Krisztus rendelje el.

2. Másodszor, hogy legyen külső, látható jegy. Ez a keresztségben a tiszta víz. Ahogy a víz megtisztítja testünket a szennytől, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűneinket.

3. Harmadszor, ígéret fűződjék a szent cselekményhez . Ezt Jézus így mondta: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Márk 16:16).

 • A keresztség szimbolizálja Isten irántunk való szeretetét és annak elfogadását.
 • A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl – hálából az értem hozott áldozatáért engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9)

3. Milyen életkorban legyen a keresztelés?

 • A keresztség a Biblia szerint nincs életkorhoz kötve.
 • Ha egy vallásos neveltetést nem, vagy alig kapott felnőtt az élet értelmét keresve nyitottá válik a bibliai üzenet iránt, annak szeretettel ajánljuk az évente induló Alpha kurzusainkat, amelyek keretében igyekszünk felmutatni Krisztus értünk hozott áldozatát. Ha kurzusok megérintik a résztvevőt, úgy konfirmáció keretében nyilvánosan is elköteleződhet Krisztus mellett. Ennek jeleként megkeresztelkedik, és hitének megvallásával (konfirmáció) bizonyságot tesz hitéről Jézus Krisztusban. Az Alpha kurzusok indulásával kapcsolatban keresse fel a főoldal Alpha kurzusok menüpontját.
 • A református keresztyén szülők természetes vágya és szándéka, hogy gyermekeiket is az Úrral való szövetségben és közösségben szeretnék nevelni, ezért hozzák gyermekeiket a gyülekezet közösségébe megkereszteltetni. Hittel vállalják a gyermek lelki nevelését, és kérik ehhez a gyülekezet segítségét.

Forrás: Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség honlapja. http://www.refnagyerdo.hu/kereszteles.php

%d blogger ezt szereti: