2020 Advent

Házi istentiszteletek 2020. advent 21. nap

Podcast adás: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-21-eo4goh

Olvasmány: Lk 1,26-38
Ige: “A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.” Lk 1,26-27

Mária a karácsonyi történet egyik központi szereplője. Sok csodás elképzelés és legenda kapcsolódott az Ő alakjához úgy, hogy valójában meglehetősen keveset tudunk róla. Egészen pontosan két dolgot. Jegyese egy bizonyos Józsefnek és még szűz. Ez a két információ sem eget rengetően különleges. Egy ilyen fiatal hölgy esetében sem a szüzességen, sem a jegyes voltán nem lepődhetünk meg.
Máriáról a rendelkezésünk álló bibliai információk alapján kijelenthetjük, hogy egy teljesen normális és – talán kimondhatjuk – átlagos zsidó hajadon volt.
Isten mégis őt választotta ki arra a feladatra, hogy életet adjon egyszülött Fiának. Ő hordhatta az isteni magzatot a szíve alatt.
A karácsony visszatérő eleme az a mondás, hogy Jézusnak nemcsak a jászolban, hanem a szívünkben is meg kell születnie. Talán elcsépeltnek hangzik mindez, de legyen most ebben a szöveg környezetben biztató és bátorító üzenet.
Máriának nem kellett kiemelkedőt nyújtani, túltennie a másikon, különlegeset letennie az asztalra, hogy Isten őt válassza. Őt akarta választani. A maga hétköznapiságában. Ez pedig adjon erőt neked is. Isten téged is választani akar, a magad hétköznapiságában. Nem kell különlegesnek lenned, hogy Isten elküldje életedbe a Krisztust. Nem kell különlegesnek lenned, hiszen az az Atya a különleges, aki melletted döntött!

Kérdés felnőtteknek: Életed melyik része árulkodik arról, hogy különlegesen fontos vagy Istennek?

Kérdés gyerekeknek: Jó dolog különlegesnek lenni?

Házi istentiszteletek 2020. advent 20. nap

Podcast adás: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-19-eo3bt2

Olvasmány: Róm 16,25-27

Ige: “…ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett…” Róm 16,25-26

Lerántani a leplet valamiről. Felfedni egy hatalmas műalkotást, vagy talán hétköznapi értelemben kinyitni a fa alatt ránk váró ajándékot. Boldogan és tudatlanul tépni a csomagolást, hogy felbukkanjon a titok. Az ajándék titka. Mindenkin gyermeki öröm lesz úrrá amikor valami ismeretlent ismerhet meg. Természetesen tudjuk, hogy kapunk ajándékot szeretteinktől, de mégis várjuk, hogy vajon mi lehet az.
A teremtés története óta tudjuk, hogy Isten ajándékot készít nekünk. Tudták, hogy jön egy ember, aki a kígyó fejére tapos. Tudták azt is, hogy Dávid házából származik majd a szabadító. A próféták beszéltek erről, megannyi helyen utal rá az Ószövetség is.
Az Ószövetség Messiás ígéretei kicsit olyanok, mint a fa alatti bontatlan ajándékok. Láthatjuk a formáját, kitapinthatjuk alakját, érezhetjük a súlyát, és még talán kíváncsian meg is zörgethetjük, de igazából csak találgatunk, hogy mi lehet benne.
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Azt a pillanatot, amikor a próféciák beteljesedtek, a nagy isteni műre fény derült és mi kibonthattuk az ajándékot. Ez az ajándék pedig a valódi Isten és tökéletes ember Krisztus. A megváltó. A gyermek, aki ajándékként adatott nekünk. Örvendezzünk ennek az ajándéknak és annak, hogy a titok Krisztusban feltárult előttünk.

Kérdés felnőtteknek: Lelked melyik részét lepte meg Isten a mai napon?

Kérdés gyerekeknek: Milyen érzés várni az ajándékokra?

Házi istentiszteletek 2020. advent 19. nap

Podcast adás: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-18-eo27b1

Olvasmány: Zsolt 80.

Ige: “Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!” Zsolt 80,4

A régi egyházi legenda az, hogy a 80. zsoltárt énekelték a református honvédek a világosi fegyverletétel alkalmával. Miért pont a 80. zsoltárt? Ha fellapozzuk a református énekeskönyvünket és elolvassuk az első verset, akkor hamarosan magunk is rájöhetünk. Az első versszak utolsó sora így szól: „Jelenjél meg világoson!” A magyarság egyik legnagyobb nemzeti tragédiája miatt érzett bánatukat öntötték énekszóba a honvédek úgy, hogy közben ott volt ebben a reménység is. Isten valamilyen módon megjelenik az élet legsötétebb pillanataiban is.

A 80. zsoltár úgynevezett közösségi panasz ének, amelyben Izrael népe esedezik Istenhez, hogy szabadítsa meg őket nyomorúságukból. De kinek köszönhetik mindazt a bajt, ami rájuk szakadt? Két oka van mindennek. Először is önmaguk. A nép elpártolt szabadító Istenétől. Látták csodáit, de mégsem voltak képesek hűségesek maradni hozzá. Ez pedig magával hozza a büntetést. A második okot, hiszen Isten az, aki a népre bocsátja a nyomorúságot. Ő az, aki megfenyíti választottját.

Miben látja zsoltáros a szabadulást? Abban, hogy az Isten rájuk ragyogtatja orcáját. Amikor a 80. zsoltár megszületik, akkor minden bizonnyal Asszíria döngette Izrael kapuit. Olyan reménytelen volt a helyzetük, mint nekünk Világosnál. De pontosan ez a reménytelenség kellett ahhoz, hogy meglássák a helyes irányt. A megújítást addig politikától, cselszövéstől, emberi erőtől várták, most pedig már csak az Isten orcájától. Várnak egy fiúra, egy isteni uralkodóra, a Messiásra, aki megszabadítja népét teljesen reménytelen helyzetéből.

Ez a Fiú pedig megérkezett. A világ világosság, Isten életet megújító ragyogó orcája!

Kérdés felnőtteknek: Életed melyik reménytelenségére szeretnéd, hogy ráragyogjon Isten?

Kérdés gyerekeknek: Mit jelent a reménytelenség szó?

Házi istentiszteletek 2020. advent 18. nap

Olvasmány: Lk 1,39-45

Ige: “Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.” Lk 1,39-40

Három felnőtt ember a főszereplője Lukács evangéliuma első részének. Zakariás a kételkedő pap, aki még az angyali küldöttet is hitetlenül fogadja. Neki el kellett némulnia. Ott van a felesége Erzsébet, aki gyermeket vár meddő és idős asszonyként. Az öröm megosztása helyett, azt olvassuk, hogy öt hónapig nem is mutatkozik. Miért? Talán szégyenében? Az ő korában gyermeket várni?!
Aztán ott van Mária. Nem olyan művelt mint Zakariás pap, mégis hisz az angyalnak. Erzsébet már nem volt hajadon és a saját férjétől került áldott állapotba. Ha Erzsébet bujkál mennyivel inkább kellene a Máriának? Annak a mai szemmel fiatal leánynak, aki azt állítja, hogy a Magasságos a gyermeke apja. Melyik józan eszű ember állt volna bizalommal történetéhez?
Hitetlenség és némaság, szégyen és bujdosás. Milyen sokszor ezek a dolgok és fogalmak határozzák meg az Istennel és Krisztussal való viszonyunkat. Mária élete a maga egyszerűségében, hitében és bátorságában egy másik útról is beszél.
Egy olyanról, ami hisz az angyali szónak és képes a szégyen ellenére útra kelni az örömhírrel. Elvinni oda ahol hitetlenség, némaság, bujkálás és szégyen lakik

Imatéma: Imádkozzunk azokért, akik bujdosva kell hitüket megélni.
Kérdés felnőtteknek: Mit rejtegetsz az emberek előtt?
Kérdés gyerekeknek: Mi a bújócska és bujdosás között a különbség?

Házi istentiszteletek 2020. advent 17. nap

Podcast adás: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-16-enukfc

Olvasmány: Jn 1,6-8
Ige: “Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról.” Jn 1,8

Évről-évre rácsodálkozok János evangéliumának a kezdetére és a benne rejlő rengeteg szépségre.
Nem ő volt a világosság. Keresztelő János fontos szereplője a Bibliának és Jézus Krisztus történetének is, de emberként megvoltak a maga korlátai és gyarlóságai. Nem ismerjük ezeket, de az Írás határozottan rámutat arra, hogy a világosság nem ő volt. Azaz a lényeg nem ő. A lényeg Jézus Krisztus az a világosság, akire ő rá akar mutatni. Bizonyságot kell tennie róla, beszélnie, előkészíteni az ő munkáját.
Isten egy gyarló embert küld el, hogy utat készítsen az igazi világosságnak! Milyen hatalmas kegyelem mindez. S milyen hatalmas kegyelem, hogy ez nemcsak Keresztelő János kiváltsága lehet, hanem már minden keresztyén emberé. Keresztyénként az a hivatásunk, hogy bizonyságot tegyünk a világosságról.
János gyarolóságairól az írás nem számol be, viszont a saját gyarlóságunkkal, alkalmatlanságukkal és bűnös voltunkkal tisztában lehetünk. Isten mégis bennünket választ és hív el arra, hogy bizonyságot tegyünk a Fiáról. Tanúi lehetünk annak a Krisztusnak, akinek a saruja szíját sem vagyunk méltók megoldani. Milyen isteni kegyelem ez! Legyünk érte nagyon hálásak! Ámen.

Imatéma: Imádkozzunk azokért a pillanatokért, amikor bizonyságot tehetünk!
Kérdés felnőtteknek: Hol látod magad a legsötétebben?
Kérdés gyerekeknek: A tükrön kívül mi tükrözi vissza még a fényt?

Házi istentiszteletek 2020. advent 16. nap

Podcast adás: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-16-ent89p

Olvasmány: 1Thessz 5,16-24

Ige: “A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!” 1Thessz 5,19-22

Idén karácsonykor is fogunk ajándékot vásárolni. Lehet, hogy nem üzletben, de interneten keresztül mindenképpen. A vásárlást általában kutatás előzi meg. Amikor megbizonyosodtunk arról, hogy mi a szerettünk vágya, akkor elkezdjük finomítani a keresést. Tudjuk, hogy mondjuk sütőt szeretne, mi pedig a sütőkön belül keresgélünk, mérlegelünk, latolgatunk és információt gyűjtünk. Szeretnénk olyan terméket megvásárolni, ami nemcsak örömet okoz, hanem hasznos is.

Sérült, hibás, készüléket nem veszünk, de azokat is igyekszünk elkerülni, amelyeknek rossz a hírük. Mindent megvizsgálunk. Rosszat nem veszünk.

Tárgyainkkal szembeni igényességünk jó lenne, ha átragadna a szellemi dolgokra is. Szellemi dolgokat nem veszünk, hanem beveszünk. Sajnos sokszor rosszak. Sérülteket, kétes minőségűeket, olyanokat, amelyek jól néznek ki, de valójában használhatatlanok. Tovább menve. Sokszor ezeket tovább is adjuk. Ajándékként, csomaggént, szeretteinknek. Azaz megtanítjuk nekik őket.

Az ajándékozás időszakában talán érdemes arra is figyelnünk, hogy milyen szellemi, lelki ajándékot adunk. Mennyire állják ki azok a Lélek próbáját. Vajon gondolatainkra rábólintana-e az Isten?

Imatéma: Imádkozzunk a bölcs ajándék választásunkért!

Kérdés felnőtteknek: Isten szerint mérlegeled gondolataid?

Kérdés gyerekeknek: Milyen dolgokat kell megvizsgálni?

Házi istentiszteletek 2020. advent 15. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-15-enrn89

Olvasmány: Zsolt 126
Ige: Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza. Zsolt 126,4-6

A tudósok arra gondolnak, hogy a 126. zsoltár utolsó verse egy ősi közmondás lehet. Ennek a valósága és értelme azonban távol került már a XXI. századi világunktól. Azt még értjük, hogy miért vigadnak az aratás után, de azt már nem, hogy miért kell a vetőmagot sírva vinni?
Az ókorban a vetőmagot nem üzletből, hanem a család asztaláról vették el. A betevő falat került a földbe, ami aztán vagy termett vagy nem. Semmi sem volt bizonyos, mindent az Isten kezébe tettek le. Sírtak, mert a sírás természetes emberi reakció az ismeretlennel szemben.
A XXI. századi életünk gyengeségére kérlelhetetlenül rámutatott a járvány. Sokan sírnak, mert rádöbbentek nem ők irányítják az életüket. Ahogy a földműves nem tud parancsolni az időjárásnak, úgy mi sem egy parányi vírusnak. Sírunk mert a sírás természetes reakció az ismeretlennel szemben.
A zsoltárban azonban megszólal a bizonyosság. Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak aratni. Fognak. A jövőnk önmagunk felől nézve bizonytalan, de Isten felől nézve bizonyos. Isten kegyelme reményt ad a népnek és ennek kell reményt adni nekünk is minden helyzetben.


Imatéma: Imádkozzunk a mezőgazdaságban dolgozókért.
Kérdés felnőtteknek: Min könnyezel leginkább az életedben?
Kérdés gyerekeknek: Miért vetnek könnyezve a munkások?

Házi istentiszteletek 2020. advent 14. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-14-enq7mq

Olvasmány: Zsolt 126

Ige: Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! Zsolt 126,1.4.

Az elmúlt napokban többször előkerült a babiloni fogság. Az innen való szabadulás eseménye Izrael életének legmeghatározóbb momentuma volt, ami sok szempontból Krisztus szabadításának előképévé is vált. Ezért tűnnek fel oly sokszor az adventi időszakban a szabadítással foglalkozó ószövetségi igehelyek. A mai zsoltár is egy olyan költemény, ami ebből a történelmi emlékből táplálkozik.
Az első és a negyedik versre szeretném felhívni a figyelmet.
Az első versben azt olvashatjuk, hogy jóra fordította Sion sorsát az Úr, míg a negyedikben az a kérés hangzik el, hogy fordítsa jóra a sorsukat. Hogyan kell ezt érteni? Jóra fordult-e a sorsuk vagy nem?
A fogságból meg szabadultak a zsidók, ám hazatérve azért közel sem volt tökéletes minden. Nekik is és nekünk is szükségünk van Isten folyamatos gondviselő szeretetére.
Krisztus megszabadított bennünket a haláltól, ám ez nem jelenti a földi nyomorúság megszűnését. Örvendezzünk Isten szabadításának teljes szívvel, de ne féljünk kérni Őt rámutatva azokra a helyekre az életünkben ahol fájdalmunk enyhülésére van szükségünk!

Imatéma: Imádkozzunk a nehéz sorsúakért!
Kérdés felnőtteknek: Hol várod életed jobbra fordulását?
Kérdés gyerekeknek: Mi a legjobb dolog az életedben?

Házi istentiszteletek 2020. advent 13. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-13-enojgr

Olvasmány: Ézs 60,1-11
Ige: Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Emeld föl tekintetedet és nézz körül. Ézs 60,1.4.

A babiloni fogság véget ért Izrael számára. Sokszor amikor valami nehezet hagyunk magunk mögött, akkor nem eszmélünk rá a megkönnyebbült élet valóságára. Fogolynak gondoljuk magunkat pedig a bilincseink már leoldódtak. Nem tudunk a szabadításnak örülni mert lelkünkbe bele ivódott a rabság keserűsége.
A próféta két fontos dologra hívja fel a figyelmünket.
Először: Emeld föl tekintetedet! Lehorgasztott fejjel nem lehet látni mást, mint a földet. A szabadítás azonban nem a földről, hanem a mennyből érkezik. Akkor amikor kizárólag a saját nyomorúságomra, földi bajaimra tekintek, elmulasztom a már megtörtént szabadításom csodáját.
Másodszor: Tündökölj! Feltekintés nélkül nem lehet tündökölni, hiszen a kettő összekapcsolódik. Nem lehet észre venni a szabadító érkezését, pedig Ézsaiás azt mondja, hogy a népre ragyogott az Úr dicsősége. Ezt a ragyogást kell meglátni. A szabadítás isteni fénye tesz bennünket ragyogóvá, szabaddá és reménytelivé.
Vigasztaló ez az üzenet a jelenlegi valóságunkban. Ezernyi okod lehet lefelé és magadra nézni, de ne feledd felfelé tekintve, a szabadítót észre véve tündökölhet az életed igazán.

Imatéma: Imádkozzunk a rabságban lévőkért.
Kérdés felnőtteknek: Mi gátol meg a felfelé nézésben?
Kérdés gyerekeknek: Soroljatok fel ragyogó dolgokat

Házi istentiszteletek 2020. advent 12. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-12-enma9l

Olvasmány: Mk 1,1-8
Ige: ”Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.“ Mk 1,5

Márk evangéliumában nem olvasunk Jézus születéstörténetéről. Nincsennek bölcsek, akik hódolatukat kifejezve érkeznek meg Betlehembe, ahogy nincsennek pásztorok sem.


Elindulás és haza érkezés azonban Márknál is van. Júdea és Jeruzsálem indul el a Jordánhoz, hogy hallgassa keresztelő Jánost. Ő a megtérés keresztségét hirdeti a bűnök bocsánatára.
A Jánoshoz sereglő tömeg nem azért jön, hogy szép történeteket hallgasson, hanem azért, hogy halljanak az útkészítés fontosságáról. Mi ez az útkészítés? Jánosnál ez nem más, mint a bűnök megvallása és megkeresztelkedés.


Máténál a bölcsekről azt olvassuk, hogy Heródes szándékáról értesülve más úton térnek vissza hazájukba. Márknál a Jánoshoz érkező sokaság is más úton tért haza bűnei megvallása után.

Karácsony elérkezik, de rajtunk múlik, hogy mi hogyan érkezünk el a karácsonyhoz. Szép történetet hallva, vagy pedig a kiáltó szóra figyelve. Éppen így rajtunk múlik az is, hogy mit felelünk a kiáltó szóra. Meghalljuk, vagy elutasítjuk. Ugyanazon az úton megyünk haza, mint amin jöttünk, vagy pedig megtapasztaljuk milyen csoda ha a bűnbocsánat új útján indulunk haza? Ámen!

Imatéma: Imádkozzunk a gyülekezeti alkalmainkért!
Kérdés felnőtteknek: Miben szeretnél utaidon változtatni?
Kérdés gyerekeknek: Mit gondoltak az emberek szerintetek Keresztelő Jánosról?

Házi istentiszteletek 2020. advent 11. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-11-enkple

Advent 11. nap – 2020.12.11.

Olvasmány: 2Pt 3,8-15
Ige: „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” 2Pt 3,9

Az elmúlt időszakban láttam egy internetes híroldalon az alábbi címet: “Vajon lesz-e idén karácsony?” Megmosolyogtam. Nehezen értelmezhető a mondat. Hacsak addig nem jön el a világ vége, Karácsony lesz. Igét fogunk hirdetni, beszélünk a testet öltés csodájáról, énekeljük a karácsonyi énekeinket és ha telefonon keresztül is, de áldás békességgel köszöntjük egymást. Ez biztos, hogy megtörténik. Mondhat bárki bármit, de számunkra ez a karácsony kétségtelenül más lesz, de nem fog elmaradni!


Péter levelének ez az igéje is egy ilyen aggodalomnak ad hangot. Az első keresztyének azzal szembesültek, hogy az Úr nem érkezik vissza. Késlekedik. Vagy, ami rosszabb elfelejtkezett az Isten, vagy ami még borzasztó, talán hazugság volt az egész. Péter inti a gyülekezetet. Az Úr visszajövetele nem marad el. Biztosan eljön, éppen úgy, ahogy biztosan eljön a Karácsony is.


Talán nem úgy ahogy gondoljuk, talán nem akkor, amikor számítottunk rá, talán nem olyan módon, ahogy elképzeltük, de eljön.
Amitől a Karácsony karácsonnyá válik továbbra is jelen van. Ott az Írás, ott az énekeskönyv, ott van szeretteink hangja, ott a két kezünk, amit imára kulcsolhatunk.

Számunkra a karácsony biztosan nem marad el. Ámen!


Imatéma: Imádkozzunk a magányosan karácsonyozókért!
Kérdés felnőtteknek: Mi változik leginkább idén karácsonykor?
Kérdés gyerekeknek: Mit szeretsz a Szentestében?

Házi istentiszteletek 2020. advent 10. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-10-enjcoe

Advent 10. nap – 2020.12.10.

Olvasmány: Zsolt 85
Ige: „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. „Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.” Zsolt 85,11-14

A mezőgazdászok tudják, hogy a talaj szerkezete és kémiai összetétele rendkívül fontos a növények növekedése szempontjából. Élet, bőség csak akkor van, ha megfelelő arányban vannak jelen a tápanyagok.
A bőséges terméshez szükséges körülményeket a szeretet, hűség, igazság és békesség együttállásában látja a zsoltáros. A Szentírás furcsa módon megszemélyesíti ezeket a tulajdonságokat. Nem elvont eszméként jelennek meg, hanem úgy tűnik, hogy olyan személyek, akik találkoznak, csókolgatják egymást, képesek egymásnak örülni.
Amikor ők találkoznak, akkor a bűnesetben elátkozott föld hűséget terem és igazság tekint le a mennyből. Ezek együttállása, találkozás, közössége áldást és békességet tartogat.
Emberként ezek csak részlegesen és töredékesen jelennek meg bennünk, éppen ezért sokszor nem életet, hanem pusztulást hoznak. Jézus Krisztus személyében azonban ezek a tulajdonságok a legteljesebben találkoznak. Szeretet és hűség, igazság és béke kéz a kézben jár benne. Ezért lehet ő áldás és békesség számunkra, jelenlétével pedig terméketlen szívünk földjének meggyógyítója. Ámen!


Imatéma: Imádkozzunk a terméketlen szívű emberekért!
Kérdés felnőtteknek: A fenti négy tulajdonság közül melyik hiányát érzed leginkább?
Kérdés gyerekeknek: Milyen a jó föld?

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-9-enhpun

Advent 9. nap – 2020.12.09.

Olvasmány: Zsolt 85

Ige: „Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela.) Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat.” Zsolt 85,3-4

Csodálatos számomra ez az Ige, mert Isten nagyságát és saját korlátjaimat látom benne. Miért? Istennek és nekem is vannak gyermekeim. A saját gyermekeink, Őt és engem is időnként felbosszantanak. De nemcsak mi, hanem talán minden szülő így van ezzel. Bosszantják őt engedetlen csemetéi. Akkor amikor aranyosak és engedelmesek természetesen nem. Olyankor aranyos kisfiúk és kislányok, akikre nem lehet haragudni. Ám amikor engedetlenné válnak, akkor egyszerre elszakad a cérna. Nehéz elfojtani és megfékezni az érzéseket.

Szétszórt legódarabok, rendetlenkedés az asztalnál, feleselés, hiszti a lecke körül. A szülői vérnyomás pedig az egekbe. Igyekszik türtőztetni magát az ember, de egy ponton mindenki kiborul. Ilyenek vagyunk mi ember szülők.

Isten azonban nem szétszórt legódarabok miatt, rendetlen asztali viselkedés, feleselés és leckeírás körül kialakult hiszti miatt haragszik népére, hanem a legsúlyosabb vétkek miatt. Ennek a haragnak mégis van vége.

Elgondolkodom, ha az én gyermekeim csinálnák ugyanazt velem, mint a nép Istennel, akkor vajon meddig és mennyire tudnám elfojtani indulatomat és megfékezni haragomat. Milyen lenne a családi házunk, ha azt kellene kapnunk és átélnünk szülőként, mint amivel Istennek kellett szembesülnie Atyaként?

Imatéma: Imádkozzunk a türelemért a családjainkban.

Kérdés felnőtteknek: Életed mely részével nem vagy megbékélve?

Kérdés gyerekeknek: Mivel okozhatunk Istennek örömöt?

Házi istentiszteletek 2020. advent 8. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-8-engbvl

Advent 8. nap – 2020.12.08.

Olvasmány: Ézs 11,1-10

Ige: „Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.” Ézs 11,2

Nyugalom. Amikor Ézsaiásnak ez a próféciája elhangzott nem sok nyugalom vette körül az Isten népét. Nyugtalanság, rémület, tanácstalanság és kétségbeesés lebegett mindenfelé. A próféta azonban nyugalmat jövendől.

Ebben a mostani nehéz helyzetben mi is nyugalomra vágyunk. Ahhoz azonban, hogy a nyugalmat megkapjuk és felismerjük meg kell tanulnunk erre az Igére helyesen tekinteni.

Ez az ige nem az ember nyugalmával kezdődik. Nem arról van szó, hogy az Isten lelke nyugtatgatja az embert, hanem arról, hogy Isten lelke talál nyugalmat egy emberen. Nem a nép, hanem először az Isten lelke nyugszik meg, nem háborog, nem szomorú és nem keserű már többé. Olyan hajtást talál, amelyre örömmel és szeretettel tekint. Megnyugodhat rajta és gyönyörködhet benne. Isten lelkének ez a békessége árad ki minden emberre. Az Úr megnyugodott, hiszen megtalálta a szíve szerint való embert, az igazi és fedhetetlen sarjat.

Ki ez a vesszőszál? Nem más, mint Jézus Krisztus. Rajta nyugszik meg a Lélek, Ő a szeretett Fiú, akiben az Atya gyönyörködik. Ő az, akiben kedvét és gyönyörűségét leli.

A karácsonyi történet visszatérő motívuma a földre békességet hozó Jézus. Jézus azzal hoz békességet a földre, hogy életében, halálában és feltámadásában megnyugodhatott benne az Isten lelke. S ez a nyugalom hála neki, gazdagon kiárad mindannyiónkra.

Imatéma: Imádkozzunk a nyugtalanságban lévő emberekért.

Kérdés felnőtteknek: Hol van szükséged nyugalomra?

Kérdés gyerekeknek: Hol vagy a legnyugodtabb?

Házi istentiszteletek 2020. advent 7. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-7-enelqa

Advent 7. nap – 2020.12.07.

2020.12.07.

Olvasmány: Ézs 11,1-10

Ige: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.” Ézs 11,1

Mit is jelent ez a mára már homályossá vált bibliai kép? A gyökér a dávidi királyság, illetve maga Isten népe. A királyi ház kivágattatott, a népet pedig fogságba vitték. Mindketten – saját hibájuk okán – olyan állapotba kerültek, amelyből semmi remény nem mutatkozott a visszatérésre. Kegyetlenül átgázolt Izraelen a történelem és úgy tűnt, hogy ebből már nem lesz felállás és felépülés.

Ézsaiás próféta ebben a reménytelen időszakban szólal meg és vigasztalja népét. A kivágatott gyökérről újra ki fog sarjadni egy hajtás. Elgondolkodtató ez a kép.

A parókia körül sokat hadakozom fa jövésekkel. Miközben napról napra rádöbbenek, hogy az Isten által teremtett élet csodálatos. Vannak növények, amelyek a legsanyarúbb körülményekből is képesek visszajönni, felállni. Kivágom az akácjövést, vagy éppen az ecetfát és pár hét múlva büszkén és életerősen törnek az ég felé a hajtások. Nekem reménytelennek tűnik a helyzetük és tökéletesnek érzem a pusztítást, de a gyökerek már tudják, hogy a győzelem az övék én pedig szélmalomharcot vívok.

Az ige egy hajtásról beszél, amely utat tör magának. A reménytelenségből a reménység felé. A halálból az élet felé. Ézsaiás képét, mi keresztyének, Jézus Krisztusra vonatkoztatjuk. Ő az a vesszőszál és hajtás, aki a reménytelenül elveszett emberiség megmentője és megszabadítója.

Imatéma: Imádkozzunk azokért, akik reménytelenségben vannak.

Kérdés felnőtteknek: Életed melyik része a legreménytelibb?

Kérdés gyerekeknek: Melyik fák nőnek a leggyorsabban?

Házi istentiszteletek 2020. advent 6. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-6-en9thf

Advent 6. nap – 2020.12.05.

Olvasmány: Mt 24,36-44                                         

Ige: „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Mt 24,44

Sokan talán furcsának találjátok ezt az igeszakaszt. Én is annak találtam először. Miért kell karácsonykor a világ végéről beszélni? Olyan jó lenne megmaradni a jászolnál, az isteni gyermek születésénél! A kezdetnél és nem rögtön a végidőkkel foglalkozni. Minek siettetni a dolgot? Miért nem kényelmesedhetünk bele ebbe az ünnepbe egy kissé?

Kétségtelen, hogy karácsonyt körbe lengi egyfajta negédes romantika. Sokat ostorozzuk ezt, de valójában nem feltétlenül rossz. Segít bennünket jobban megélni az, ünnepet, a pillanatot. Felidézve a bölcseket, pásztorokat és a szent családot újra és újra elvezet bennünket Betlehembe. Ám mindez vissza is tud húzni bennünket. Olyan nosztalgiával tölt el, ami ritkán mutat előre, inkább visszafelé vezet. Vissza Betlehembe és vissza saját életünk kellemes gyermekkori emlékéig. Márpedig a karácsony nem csupán visszatekintés, hanem éppen ellenkezőleg előre mutatás.

A betlehemi gyermekben már ott szunnyad a dicsőséges Messiás. Akiről Máté itt úgy ír, hogy a mi Urunk. Aki akárcsak egy igazi Úr váratlanul, kiszámíthatatlanul és hatalommal érkezik el. Aki ennek az emberi történelemnek egy pontján újra eljön és ítélete tart elevenek és holtak felett.

Adventben várakozunk. De ez a várakozás ne tévesszen meg bennünket! Nem egy múltban megtörtént esemény újra és újra átélésére várunk, hanem arra az órára, amikor elérkezik az emberfia.

A mostani advent segíteni szeretne neked az egész életünket meghatározó adventra és várakozásra. Ámen.

Imatéma: Imádkozzunk azért, hogy tudjuk észrevenni a második eljövetelt.

Kérdés felnőtteknek: Mit érzel amikor azt mondod, hogy Jézus Úr?

Kérdés gyerekeknek: Szeretsz-e várni?

Házi istentiszteletek 2020. advent 5. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-5-en9tgk

Advent 5. nap – 2020.12.04.

Olvasmány: Róm 13,8-14                                       

Ige: Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Róm 13,12

A korai egyház eleinte nem ünnepelte Jézus születésnapját. Sokkal fontosabb volt számukra megkeresztelésének napja, földi szolgálatának a kezdete. Az első századok után azonban megjelent a karácsony ünnepe. Ahogy ez a korban szokás volt, létező pogány ünnepeket használtak fel a keresztyének. Vettek egy pogány ünnepet és új tartalommal töltötték meg.

Karácsony a napéjegyenlőség idejére esik. Amikor fogyni kezd az este és nőni kezd a fény. Így ünnepelték a pogányok a győztes napot és ennek a mentén képzelték el Jézus megjelenését a korai keresztyének.

Jézus megszületésével belépett ebbe a világba. S a mérleg nyelve visszafordíthatatlanul átbillent. Abban a pillanatban, hogy megszületett a sötétség fogyatkozni kezdett. Krisztus ellenállhatatlanul kiszorította a sötétséget és a gonoszt a világból.

Mi az az erő, ami erre képes? A Jézusban lakó végtelen szeretet. Jézus úgy szerette a világot, hogy életét adta értünk. Ez a szeretet pedig nem tűr meg semmilyen sötétséget maga mellett.

Éppen ezért mondja Pál, hogy vessük el a sötétség cselekedeteit. Választhatunk, hogy kinek az oldalán vagyunk és kiért dobban a szívünk. A múló sötétség szolgálatába szegődünk, vagy pedig az egyre növekvő és végül mindent betöltő világosság oldalán fogunk fegyvert. Ámen.

Imatéma: Imádkozzunk a lelki látás ajándékáért!

Kérdés felnőtteknek: Hol van szükség fényre az életedben?

Kérdés gyerekeknek: Mit szeretsz leginkább a napfényben?

Házi istentiszteletek 2020. advent 4. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-4-en95gk

Advent 4. nap – 2020.12.03.

Olvasmány: Zsolt 122                                              

Ige: „Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz!„ Zsolt 122,3

Mit jelenthet az, hogy részeid jól illenek egymáshoz és miért fontos ez egyáltalán a zsoltárosnak? Amikor valami illeszkedik, akkor az szép. Az összeillő dolgokra jó ránézni. Amikor az egyszerű földművesek felmentek Jeruzsálembe, akkor rácsodálkoztak a főváros gyönyörű építészetére. Ez a csodálkozás érhető tetten ebben a pár sorban és ez köszön vissza az ismeretlen tanítvány ámulatában a Márk evangéliumában: „Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!” Mk 13,1

A 122. zsoltár azonban többről beszél, mint az építészet. Ebben a felkiáltásban sokkal több van. Amikor az ünnepre érkezők beléptek a városba, akkor találkoztak a többi zarándokkal. Együtt közösséggé, Isten hatalmasságát ünneplő gyülekezetté váltak. Milyen megrázó élmény lehetett egy jeruzsálemi ünneplő gyülekezet egy egyszerű galileai parasztnak, aki saját nagycsaládján kívül nem igen találkozott senkivel.

Nemcsak a város, hanem a közösség is szépen és jól illeszkedett egymáshoz. Együtt vettek részt az istentiszteleten és az áldozatokban. Ahogy az épületek szépsége az emberek örömének a forrása, úgy Isten örömének a forrása a jól összeillő, egymást szerető, engedelmes közösség.

A mostani helyzet több szempontból is az összecsiszolódás időszaka. Összecsiszolódásé családunkkal, vagy ha egyedül vagyunk, akkor önmagukkal. Olyan jó lenne, ha mi is, Isten dicsőségére szépen és jól illenénk egymáshoz! Ámen.

Imatéma: Imádkozzunk a családok békességért?

Kérdés felnőtteknek: Melyik tulajdonságodért vagy leginkább hálás az Istennek?

Kérdés gyerekeknek: Melyik tulajdonság, amit leginkább szerettek szüleitekben, vagy testvéretekben?

Házi istentiszteletek 2020. advent 3. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-3-en6pi3

Advent 3. nap – 2020.12.02.

Olvasmány: Zsolt 122

Ige: Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Zsolt 122,1

Van úgy, hogy a templomot és a gyülekezetet nyűgnek éljük meg. Nincsen ezen mit szépíteni és titkolni. Mindannyian vagyunk úgy, hogy inkább maradnánk otthon. Inkább nem csinálnánk semmit. Inkább magunkkal foglalkoznánk, mint Istennel. A templom az élet rutinjának a részévé vált, amelynek az értéke fel sem tűnik. Jobban mondva fel sem tűnt eddig. Addig a pontig amíg adott az isten háza. Addig a pontig, amig akkor megyünk és nem megyünk, amig akarunk.

A 122. zsoltár zarándok ének. A templomba érkező vándorok ünnepelték ezzel az énekkel a lehetőséget. Sokan ezek közül az emberek közül csupán évente egyszer jutottak el a templomba. Mentek volna ők többször is, de egy átlagember ennyit engedhetett meg magának az ókorban.

A hitét otthonában gyakorolta – mint most mi – s évközben várta azt a pillanatot, amikor újra Jeruzsálemben és az Istent dicsőítő közösségben lehet.

Számunkra most nem ismeretlen ez a várakozás. Olyan jó lenne, ha erre az örömre tudnánk önmagunkat és szeretteinket felkészíteni. Amikor lehet és szabad, akkor ünneplő gyülekezetként jelenhetnénk meg az Úr színe előtt! Ámen.

Imatéma: A gyülekezetünk életéért, hogy megerősödve kerüljünk ki ebből a nehéz helyzetből.

Kérdés felnőtteknek: Neked mi hiányzik legjobban a gyülekezet közösségéből?

Kérdés gyerekeknek: Amikor voltál gyerek istentiszteleten/hittan órán mi volt, ami leginkább megragadta figyelmedet?

Házi istentiszteletek 2020. advent 2. nap

Podcast link: https://anchor.fm/czegldi-pter-pl/episodes/Adventi-Morzsk-2-en6pgq

Advent 2. nap – 2020.12.01.

Olvasmány: Ézs 2,1-5

Ige: „Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul” Ézs 2,4

Ézsiás próféciája nem csupán a jövőbe vezet bennünket, hanem egy bűnös valóságon túli világba. Kardokból kapákat kovácsolnak a népek, lándzsáikból metszőkéseket a nemzetek. Érezzük, hogy mindez milyen csodálatos ígéret, de a valóságát mégsem tudjuk felfogni.

Vágyunk a békére, belül és kívül egyaránt, de valahogy mégsem tudjuk megvalósítani a nagy átalakulást. Kitűzzük, mint eszmét, célt, ideát, de a megvalósításban megcsúszunk. Jobb esetben talán beismerjük, rosszabb esetben pedig hazudunk magunknak és másoknak is. Azt mondjuk, hogy boldogan békét akarunk teremteni, de valójában aljas módon a békétlenségen munkálkodunk. Egyenesítjük a kaszát ellenségeinkkel szemben.

Advent kezdődik. Jézus születésére készülünk. A testet öltés csodájára. Azt a Krisztust ünnepeljük, aki szelíden és gyengéden érkezett el ebbe a világba. Neki kardoknál és lándzsáknál nagyobb hatalom volt és van a kezében. Nem földi seregek, hanem angyalok hadai lesték és lesik minden parancsát. Mégis néma maradt. Mégis oda tartja a másik orcáját. Megmutatja, hogy milyen az, amikor a népek Ura nem hadakozik az ő népe ellen, hanem ellenkezőleg oda adja magát értük. Értünk.

“Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” Ámen

Imatéma: A háborúságot szenvedőkért

Kérdés felnőtteknek: Hol egyenesíted ki a kaszát az életedben?

Kérdés gyerekeknek: Szerintetek milyen azaz ember, aki szelíd?

Házi istentiszteletek 2020. advent 1. nap

Advent 1. nap – 2020.11.30.

Olvasmány: Ézs 2,1-5

Ige: „Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.” Ézs 2,3

Ézsaiás egy olyan jövőről beszél, amikor a népek fognak Istenhez menni. Valami elindul a nemzetek szívében és életében, ami oda vonzza őket az Úr hegyéhez. Tanítást akarnak hallani és az Úr ösvényén akarnak járni. Mindez azt jelenti, hogy elvetik saját bölcsességüket és elhagyják saját útjaikat, mert egy jobbat, szebbet és tökéletesebbet találtak.

Nagyon egyszerűen úgy képzelhetjük mindezt, mintha Isten egy hatalmas mágnes lenne, amely embereket vonz magához. Önmaga köré gyűjti őket úgy, hogy közben legyőzi azokat az erőket, amelyek visszatartják őket.

Ha végig gondolod az életedet akkor megannyi erőt látsz benne egymásnak feszülni. Erőt, amely nem közelebb, hanem távolabb visz Istentől.

Ha végig gondolod a környezetedet talán felismersz benne embereket, akikről nem tudod, hogyan fognak Isten közelébe kerülni. Tudom, hogy ez a felismerés fájdalmas valóság.

De ne feledd rólad és róluk is szól ez a prófécia. Isten megjelent Krisztusban és ellenállhatatlanul vonz bennünket önmagához. Ebben az adventban gondolj erre az isteni erőre és ne feledd el a prófécia boldog ígéretét: Isten vonzásának nem lehet ellenállni!

Imatéma: Az emberiség békés adventjéért

Kérdés felnőtteknek: Az életed mely része vágyik leginkább a békességre?

Kérdés gyerekeknek: Mi jut arról a szóról az eszedbe: béke?

%d blogger ezt szereti: